Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Outsourcing Marketing Sp. z o.o.  i zwany będzie dalej „Regulaminem” lub „Regulaminem ogólnym”.
 2. Outsourcing Marketing Sp. z o.o. jest firmą z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 27.
 3. Outsourcing Marketing Sp. z o.o. zwana będzie dalej „Dostawcą”.
 4. Usługi mogą być świadczone zarówno Konsumentom, jak i podmiotom niebędącym Konsumentami, chyba że aktualna oferta, Cenniki, Specyfikacje techniczne lub Regulaminy szczególne stanowią inaczej.

§ 2

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. „Awaria” – nieprawidłowość w świadczeniu Usługi przez Dostawcę, skutkująca przerwą w jej świadczeniu lub istotnym obniżeniem jej jakości.
 2. „Cennik” – dokument określający Usługi świadczone przez Dostawcę wraz z podaniem ich cen. Cennikami, w rozumieniu Regulaminów, są również dokumenty określane jako regulaminy promocji oraz Faktura i
  Proforma.
 3. „Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy
 4. „Faktura” – dokument z informacją dotyczącą należności płatnych za wybrane Usługi wraz z danymi niezbędnymi do dokonania płatności, a także terminem ich płatności oraz innymi danymi wymaganymi prawnie dla faktury
 5. „Godzina robocza” – godzina zegarowa mieszcząca się w całości w Dniu roboczym
 6. „Klient” – podmiot, który jest stroną Umowy z Dostawcą lub ubiega się o jej zawarcie, a w przypadku osoby fizycznej musi dodatkowo posiadać co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończony 16 rok życia
 7. „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Dostawcą czynności prawnej (np. zawarcia, zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. „Lokal przedsiębiorstwa Dostawcy” – siedziba Dostawcy, znajdująca się pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu lub inny lokal, w którym Dostawca dokonuje obsługi Klientów. Lista Lokalów przedsiębiorstwa Dostawcy oraz sposoby kontaktu, w tym adresy i numery telefonów Dostawcy (“dane kontaktowe”), podane są na Stronie internetowej
 9. „Panel” – oprogramowanie udostępniane przez Dostawcę poprzez Stronę internetową, pozwalające Klientowi na samodzielne zarządzanie i konfigurację Usługi
 10. „Podpis elektroniczny” – kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
 11. „Proforma” – niebędący Fakturą dokument z informacją dotyczącą należności płatnych z góry za wybrane Usługi wraz z danymi niezbędnymi do dokonania płatności, a także terminem ich płatności (który jest terminem ważności oferty Dostawcy)
 12. „Przedstawiciel Dostawcy” – osoba uprawniona do reprezentacji Dostawcy wobec Klienta w sprawach dotyczących Umowy;
 13. „Regulaminy” – łącznie Regulamin ogólny oraz Regulaminy szczególne
 14. „Regulaminy szczególne” – regulaminy świadczenia poszczególnych Usług
 15. „Siła wyższa” – zewnętrzne zdarzenie niezależne od Stron, niemożliwe lub istotnie utrudnione do przewidzenia i do zapobieżenia, takie jak np. wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej;
 16. „Specyfikacja techniczna” – dokument określający szczegółowe dane techniczne dotyczące świadczenia poszczególnej Usługi
 17. „Strona” – związani Umową Klient albo Dostawca, łącznie zwani „Stronami”;
 18. „Strona internetowa” – serwis Dostawcy, umieszczony w sieci Internet pod adresem outsourcingmarketing.eu. ;
 19. „Trwały nośnik” – papier lub poczta elektroniczna, w tym także dołączony do niej elektroniczny plik formatu PDF;
 20. „Treść cyfrowa” – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. programy komputerowe, aplikacje lub teksty);
 21. „Umowa” – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a Dostawcą
 22. „Umowa zawarta na odległość” – Umowa zawierana z Konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, przy wykorzystaniu wyłącznie Podpisu elektronicznego lub formularza elektronicznego
 23. „Umowa zawarta poza Lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy” – Umowa zawarta z Konsumentem:
  a.przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron w miejscu, które nie jest Lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy albo b.w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa pod lit. a powyżej albo c.w Lokalu przedsiębiorstwa Dostawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość  bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest Lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności Stron
 24. „Urządzenie końcowe” – urządzenia Klienta, w szczególności router lub komputer, przeznaczone do korzystania z Usług i spełniające wymagania określone w Regulaminach lub Specyfikacji technicznej;
 25. „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę, określone w Regulaminach szczególnych, Specyfikacjach technicznych oraz Cennikach;
 26. „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
 27. „Zamówienie” – zaakceptowane przez Dostawcę oświadczenie Klienta o zamiarze zawarcia Umowy z Dostawcą na świadczenie wybranych przez Klienta z aktualnej oferty Usług Dostawcy. Zamówienie stanowi integralną część Umowy.

§ 3

 1. Dostawca świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminach, Cennikach i Specyfikacjach technicznych, a Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Postanowienia Umowy, Cenników (w tym regulaminów promocji), Regulaminów szczególnych oraz Specyfikacji technicznych mają pierwszeństwo zastosowania przed odmiennymi od nich postanowieniami Regulaminu ogólnego.
 3. Dostawca może przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy posługiwać się podmiotami trzecimi.
 4. Regulaminy, Cenniki (za wyjątkiem Faktury i Proformy) oraz Specyfikacje techniczne podawane są do publicznej wiadomości na Stronie internetowej.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Klienta i zaakceptowanie treści Regulaminów, Cenników oraz Specyfikacji technicznych. Dostawca dostarcza je Klientowi na Trwałym nośniku przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy oraz w toku jej obowiązywania. Na żądanie Klienta Dostawca dostarcza te dokumenty w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 6. W przypadku Umowy zawartej poza Lokalem Przedsiębiorstwa (a zatem nie dotyczy to Umowy zawartej na odległość), dokumenty wskazane w ust. 5 udostępniane są Konsumentowi na papierze, a za jego zgodą – na innym Trwałym nośniku.
 7. Dostawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie Klientowi w razie, gdy wymaga tego właściwość Usługi:
 8. korzystanie przez Klienta z Usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi, 
 9. jednoznaczną identyfikację Stron Umowy oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia Umowy drogą elektroniczną.
 10. Szczegółowe dane dotyczące funkcjonalności Treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjności Treści cyfrowych ze sprzętem
  komputerowym i oprogramowaniem, dotyczące poszczególnych Usług, określają Regulaminy szczególne oraz Specyfikacje techniczne.
 11. W ramach Usługi, Dostawca zapewnia Klientowi dostęp do Panelu, poprzez wygenerowanie dla Klienta loginu oraz hasła dostępu.
 12. Żadne z postanowień Regulaminów szczególnych, Specyfikacji technicznych ani Cenników nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów
  powszechnie obowiązującego prawa, a także określonych w Regulaminie ogólnym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów
  Regulaminów szczególnych, Specyfikacji technicznych lub Cenników, stosuje się zasadę określoną w zdaniu pierwszym.

§ 4

Zawarcie Umowy

 1.  Z zastrzeżeniem ust. 2 Umowa może zostać zawarta:
  a.w formie pisemnej;
  b.w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Podpisu elektronicznego;
  c. przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, w szczególności w postaci elektronicznego formularza zamieszczonego na Stronie internetowej lub w Panelu. Powyższe zapisy nie wyłączają konieczności spełnienia warunków szczególnych zawarcia Umowy, określonych w Umowie, Regulaminach lub Specyfikacjach technicznych.
 2. Sposób zawarcia Umowy wskazany w ust. 1 lit. a i lit. b, może być uzależniony od aktualnych możliwości technicznych Dostawcy. W celu zawarcia Umowy w sposób wskazany w ust. 1 lit. a lub lit. b, Klient powinien każdorazowo skontaktować się z Dostawcą.
 3. Umowa jest zawierana na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta w sposób określony w ust. 1. Po zawarciu Umowy Zamówienie staje się jej integralną częścią.
 4. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Dostawca dostarcza Konsumentowi informacje dotyczące:

a. wybranej oferty i jej głównych cech;
b. sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
c. wszystkich należnych płatności na rzecz Dostawcy, w tym płatności należnych w jednym okresie rozliczeniowym;
d. czasu trwania Umowy i zasad jej wypowiadania;
e. minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy.

5. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, Dostawca przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (stanowiące ofertę zawarcia Umowy
6.Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty Dostawcy przez Klienta, polegającego na uiszczeniu należności wskazanych w ust. 5 lit. c we wskazanym tam terminie. Właściwy
dokument księgowy zostanie wystawiony i doręczony Klientowi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7.W braku przyjęcia oferty Dostawcy, rozumianego jako nieuiszczenie należności w sposób określony w ust. 6, Umowa nie zostaje zawarta.
8.W przypadku Umowy zawartej poza Lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy (a zatem nie dotyczy to Umowy zawartej na odległość), Dostawca wydaje Konsumentowi potwierdzenie jej
zawarcia utrwalone na papierze lub za zgodą Konsumenta na innym Trwałym nośniku.
9.Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza Lokalem przedsiębiorstwa, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy (załącznik do Regulaminu), na zasadach szczegółowo określonych w tym pouczeniu.
10.Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 9 nie przysługuje w przypadku Umów:
a.o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
b.o świadczenie Usług, jeżeli Dostawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Dostawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
c.której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d.której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e.której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu